window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-J43LD9JE97'); Elmech - ASE S.A.

RODO

AS

RODO

Szanowni Państwo,

Na Państwa ręce przedkładamy informacje, związane z faktem, iż od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej UE.

 

Nie ma konieczności kontaktowania się z Nami, ani wypełniania dodatkowych dokumentów. Wystarczy zapoznać się z informacjami poniżej.

 

Poniżej znajdują się informacje o danych osobowych, w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, kto może zostać ich odbiorcą oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Elmech-ASE S.A., ul. Podmiejska 5c, 83-000 Pruszcz Gdański, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0001018438, NIP 5830007264, REGON 008008580.

 

Dane kontaktowe administratora

Można się z nami skontaktować:

 

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: info@elmech.pl lub  pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Ochrona danych osobowych, Elmech-ASE S.A., ul. Podmiejska 5c, 83-000 Pruszcz Gdański.

Z osobą wyznaczoną przez Administratora danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Administratora danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

·   z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;

·   drukarskie i archiwizacyjne;

·   informatyczne i nowych technologii;

·   marketingowe, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji);

·   obsługi telefonicznej lub elektronicznej;

·   płatnicze;

·   księgowo-finansowe;

·   audytorskie i kontrolne;

·   prawne i windykacyjne;

·   firmy, z którymi współpracujemy, łącząc oferowane usługi lub produkty (nasi partnerzy).

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 

Przysługujące Pani/Panu prawa

Ma Pani/Pan prawo:

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Elmech-ASE Sp. z o.o. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Jeżeli wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w tym celu.

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub więcej następujących celach:

Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których wyraziła Pani/wyraził Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z Elmech-ASE S.A. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej/łączących nas umowy/umów.

Wstecz